آیا ابتکار و زنگنه محاکمه خواهند شد؟

ابتکار و زنگنه دو نفری هستند که به سرطانزا بودن بنزین پتروشیمی ها دامن زدند و این در حالی بود که ابتکار در سال 89 که هیچ سمتی در دولت نداشت وبدون داشتن هیچ گونه سند و مدرکی پس از خودکفایی کشور در عرصه تولید بنزین همنوا با ضد انقلاب و کشور های بیگانه بر طبل آلودگی بنزین نواخت و اینک پس از سه بحٍ و بررسی مشخص شد آلودگی دولت بیش از بنزین است.حال باید منتظر ماند و دید آیا از سوی مجاری قضایی برای این دو فرد که با امنیت روانی جامعه بازی کرده اند محاکمه ای صورت خواهد گرفت؟