رویای سیاه قسمت اول (مجاهدین خلق فرزندان بازرگان)

درجنوب غربی قاره آسیاسرزمینی واقع گردیده که نام عراق است.در جایی ازاین کشور بیابانی منطقه ای واقع گردیده که شناخت از بنیان گذاران آن پرده از حقایقی تلخ برخواهد داشت.مکانی سرد و تاریک که ساختار آن شبیه رویای کودکانه است تا واقعیتی قابل اعتنا.

در میان گزینه هایی که با رژیم پهلوی مبارزه میکردند نامی رمز آلود به چشم میخورد.نامی که با تاریخ انقلاب در ایران گره خورده است."سازمان مجاهدین خلق"

درسال 1344 محمد حنیف نژاد سعید محسن و نیک بین سازمان مجاهدین خلق را بنا نهادند تا بتوانند در فضای مبارزه رژیم خود را سازمان دهند.