زن،بخش زیبای آفرینش بشر

"زن آن بخش زیبای آفرنش بشر است.این بخش زیبا با اندکی در پرده بودن همراه است.این خاصیت این بخش زیبا و لطیف وجود انسانیست.مرد نمای بیرونی و زن نمای داخلی است.اگر بخواهیم این قضیه را با ذوق بگوییم مرد پوست بادام است زن مغز بادام است.آنچه که در درجه اهمیت قرار دارد خانواده است.نقش زن به عنوان عضوی از خانواده است.این باعث نمیشود که زن در خانه محبوس شود.مهمترین نقشی که یک زن میتواند ایفا کند نقش مادری و همسریست .این از همه کارهای دیگر او مهمتر است.این مسئولیت را کسی دیگر نمی تواند ایفا کند."