شرح اخلاق |غلبه بر نفس

برخی فلزها نرم هستند،نفوذ پذیرهستند،اما برخی از فلز ها سختند غیر قابل نفوذ هستند.حدیث پیامبرکه میفرماید:الشدیدُ من غلب علی نفسه این سختی به معنی یک سختی درونی است.حالا از کجا می شود فهمید فلز ما مستحکم است در میدان مبارزه با نفس مشخص می شود.