تصاویری نادر از جلسات فراماسونر ها در سرزمین های اشغالی

106
28 آذر 1394

تصاویری از جلسه قراماسون ها و آداب آنها در لژ های فراماسونری و توضیحات نامل برانگیز دکتر شفیعی سروستانی پیرامون اسرائیل و شیطان.این تصاویر از یکی از شبکه های اسرائیلی پخش شده است.
تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV

فیلمفراماسونر هاسرزمین های اشغالیMOSTAZAFIN TVشبکه های اسرائیلیدکتر شفیعی

برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x