تصاویری نادر از جلسات فراماسونر ها در سرزمین های اشغالی

تصاویری از جلسه قراماسون ها و آداب آنها در لژ های فراماسونری و توضیحات نامل برانگیز دکتر شفیعی سروستانی پیرامون اسرائیل و شیطان.این تصاویر از یکی از شبکه های اسرائیلی پخش شده است.
تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV