مردی پر از درد؛خاطرات شنیدی جانباز شهید محمود رفیعی

چند بار منو بردن سرد خونه بعد برگردوندن ...,داستان شهید سیدمسعود،داستان تیر خلاصی که هنوز زیر قلب من است،توسل به حضرت عباس(ع)

بخشی از اشعار خوانده شده در این جلسه

جاده ماندست و من و این سرِ باقیمانده
رمقی نیست در این پیکرِ باقیمانده
نخل ها بی سر و شط از گِل و باران خالی است
هیچ کس نیست در این سنگرِ بافی مانده
گرچه دست و دل و چشمم همه آوار شده
باز شرمنده ام از این سرِ باقی مانده
روز و شب گرمِ عزاداریِ شب بوهایم
من و این باغچه ی پرپرِ باقی مانده
پیش کش باد به یکرنگی ات ای مرد ترین
آخرین بیت در این دفترِ باقی مانده
تا ابد مرد ترین باش و علمدار بمان
با توام ای یلِ نام آورِ باقی مانده