قليان های کشنده معشوقه جدید جوانان

سخنان نجفی معاون رئیس جمهور در امور میراث فرهنگی و گردشگری تلنکری شد به جامعه برای هجوم به دشمنی که هر شش ثانیه یک نفر را به کام مرگ میکشاند.بررسی ها نشان داده است پسوند میوه ای برای توتون های بسته بندی شده نوعی بی خطری رابرای جوانان تداعی میکند.