نیست شدن دو جشنواره ضد صهیو نیستی

و مسئله دوم آنکه تمامی دعوت شدگان صدایی متفاوت از دیپلمات های آمریکایی دارند و در حمایت از ایران بارها سخن رانده اند.با توجه به این مسئله باید پرسید فیس بوک آقای وزیر دیلماسی عمومی ست یا دعوت از این افراد برای تقویت صدای حامی ایران در جهان؟
درحالی که دومینو لغو جشنواره های مطرح به جشنواره علوم انسانی فارابی رسیده است که پیش از این دو جشنواره افق نو و هالیوودیسم که ضد صهیونیستی و ضد اسرائیلی ست نیز لغو شده است.آقایانی که به نیویورک رفته بودند و تا با اعتراض مواجه می شدند میگفتند ببینید رفتار ما ضد اسرائیلی است و این تندرو ها هستند که از ناراحتی اسرائیل ناراحتند طبق منطق خودشان پاسخ دهند که لغو این دو جشنواره موجب مسرت اسرائیلی ها شده یا موجب خشم آنها؟؟؟