اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا

290
28 آذر 1394

شورای روابط خارجی یا همان دولت نامرئیو دولت در سایه، در سال 1917 در خیابان 155 برادوی شهر نیویورک ،یک گروه آکادمیک متشکل از 150 نفر که دو نفر از نزدیکترین مشاورین و نزدیکان پریزدنت ویلسون از اعضای آن بودند تا استراتژی آمریکا را برای شکل دادن به دوران پس از جنگ تعیین کنند.محل جلسات بعدا به ساختمان شورای روابط خارجی تبدیل شد.


برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید.

x