اندیشکده شورای روابط خارجی آمریکا

شورای روابط خارجی یا همان دولت نامرئیو دولت در سایه، در سال 1917 در خیابان 155 برادوی شهر نیویورک ،یک گروه آکادمیک متشکل از 150 نفر که دو نفر از نزدیکترین مشاورین و نزدیکان پریزدنت ویلسون از اعضای آن بودند تا استراتژی آمریکا را برای شکل دادن به دوران پس از جنگ تعیین کنند.محل جلسات بعدا به ساختمان شورای روابط خارجی تبدیل شد.