خنده های زورکی...اشک های یواشکی؟؟؟

روند مذاکرات ژنو و محرمانه بودن برای مردم ایران و همچنین درز اطلاعات مذاکره در رسانه های غربی احتمال وقوع یک کاپیتولاسیون هسته ای از طرف غربی را بسیار افزایش داده است و فضای سیاسی داخلی را نیز متلاطم کرده است.
باید منتظر ماند و دید آقای ظریف بازهم مجبور به اقرار در مورد رفتار های نابجا در ژنو خواهد شد؟؟؟