استکبار در دو دقیقه

اگر میخواهید یک سال صرف کنید تا یک فیلم سینمایی یا چند روز وقت صرف کنید تا یک کلیپ در مورد خوی استکباری آمریکا تولید کنید ما به شما این گزارش دو دقیقه ای را پیشنهاد میکنیم تا عمق فاجعه را با پوست و گوشت خود حس کنید.گزارشی دیپلماتیک که در آن قانون جنگل بوضوح مشاهده می شود.
جان کری و دولت مطبوعش از بخشی از مردم آمریکا رای گرفته اند و برای همه دنیا تصمیم میگیرند.در این کلیپ بوضوح معانی والای منافع ملی،پاسخگو بودن،قوانین بین المللی و دیکتاتوری دموکراسی محسوس است.