مختار و سازش و مذاکره...

کلیپی بسیار پر مغزاز مختار نامه که جان مایه این روزها نیزهست.

این کلیپ دو دیالوگ ماندگار دارد که بسیار راه گشاست.اول آنکه مختار میگوید:دشمن به شما فرصت میدهد تا مقاومتتان را بشکنید و بعد از آن گردن شمارا خواهد شکست.

و دیالوگ دیگر اینکه تزویر را بخوبی به تصویر میکشد.