فشار افکار عمومی حساس نشو را به تلویزیون برمیگرداند؟

پس از آنکه طنز حساس نشو در خبر بیست روز پنجشنبه به علت آنچه که مشکل فنی خوانده شد پخش نگردید بنظر میرسد انتظار و فشار افکار عمومی برای پخش این طنز مسئولین سازمان صدا و سیما را به این نتیجه رساند تا با تعدیل این طنز بیش از این مردم را در انتظار نگذارد و آن رابه پخش برگرداند.