مذاکره با آمریکاعزت آفرین است؟

سفر حسن روحانی به نیویورک هیچ فایده ای هم که نداشته باشد همین یک فایده را داشت تا هاشمی را بخنداند و قدری یار تلخی های هشت سال گذشته را بر زمین بگذارد.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV