کینه بی بی سی از امیرکبیر

تاحالا از خود پرسیده اید رسانه حرفه ای بی بی سی که از کوچکترین موضوعی در ایران یک خبر و تحلیل ارائه میکند چرا هیچگونه توصیفی از امیر کبیر ارائه نکرده است ولی راه به راه از رضاخان ریپورت میرود و ازخاندان پهلوی تمجید میکند؟دلیل این همه نادیده گرفتن آن هم شخصیتی به این عظمت در تاریخ ایران به چه دلیل است؟