مذاکره،ایستگاه اول

ما از تحرک دیپلماسی دولت از جمله سفر نیویورک حمایت می کنیم زیرا به دولت خدمتگزار اعتماد داریم و به آن خوشبین هستیم ما دولت امریکا را غیرقابل اعتماد، خودبرتربین، غیرمنطقی و عهد شکن می دانیم ما به مسئولین خودمان اعتماد داریم و از آنها می خواهیم با دقت و با ملاحظه همه جوانب، گام ها را محکم بردارند و منافع ملی را به فراموشی نسپارند. 13 مهر 1392 آمریکا در ایستگاه اول مذاکرات دو کشور ثابت کرد که هم غیرقابل اعتماد است هم خودبرتربین و هم غیرمنطقی و عهد شکن