سرود پاکستانی ها برای امام خامنه ای

جهانی بودن آرمان‌های انقلاب با مشاهده حضور فراگیر نشانه‌های رهبران ایران به خصوص در دنیای مستضعفین، نیاز به اندکی کنار گذاشتن پرستیژ و وجهه مدیریتی دارد. عکس‌ها، سروده‌ها، صوت‌ها و ویدئوهای علاقه‌مندی و عشق پاکستانی‌ها به ایران در کارتابل‌ها، جزوات و گزارش‌های رسمی، دیدارهای دیپلماتیک و در نشستن پشت میزهای و روی صندلی‌های بلند مدیریت فرهنگی قابل مشاهده نیست؛ و به همین ترتیب پیگیری این رابطه از طریق مجرای رسمی روابط معمول طراحی شده در سیاست خارجی، قابل اعتنا نخواهد بود.