مسیر مذاکره مقتدرانه به روایت رهبری

لزوم نخوردن فریب لبخند دشمن و اعتماد به اقتدار درون زا و پاسخ به تهدیدات دشمن از مهم ترین فراز های بیانات رهبر انقلاب در دیدار دانش آموزان و دانشجویان در 12 آبان 1392.