راز زندان های سیا در اروپا(مجموعه نعل وارونه)

تنها افراد انگشت شماری مکان آنها را میدانند.هیچکس جز افراد انگشت شماری مانند متهمان و نیروهای امنیتی نمیتوانند وارد این مکانها شوند.زندانهای مخفی سیا مانند شبکه ای گسترده در برخی کشور های جهان از جمله در شرق اروپا گسترش یافته است.