شباهت قیام پیامبر،امام حسین و امام خمینی در کجاست؟(ویژه نامه نبض روضه قسمت آخر)

جسم قیام عاشورا خیلی حجمی ندارد ولی از نظر روح قضیه بسیار مهم است.امام حسین با یک جهانی انحراف و ظلمات وکج روی مواجه بود.علارغم اینکه با جهانی کج روی روبرو بود و آن جهان هم پول داشت کتاب داشت زر داشت آخوند داشت.محدث داشت.وحشت انگیز بود.آدم معمولی و حتی آدم فوق معمولی دلش و تنش میلرزید.امام حسین در مقابل این جهان ظلمانی دلش و تنش نلرزید.کار امام حسین قابل قیاس است با قیام پیامبر.شاخص قضیه مواجه شدن با یک عظمت پوشالیست.همین کار را جد بزرگوارش در مقابل عظمت جهان کفر انجام داد. و از همین جهت قیام امام خمینی یک قیام حسینی است چرا که در مقابل جهان کفر ایستاد و نترسید و نلرزید.