شرح حدیث اخلاق | مراعات حق پروردگار و تقوا

فی الفقیه عن النبی (ص):احفظ الله یحفظک،یعنی خدای متعال را مراعات کنید تا خداوند شما را مراعات کند.این دایره اش اوسع است از برخی تعبیرات مثلا لینصرن الله من ینصره است .این در همه دایره های زندگی انسان را در برمیگرد.یعنی انسان هر قدم را برمیدارد مراعات خداوند را بکند و این یعنی تقوا.