آبشخور فکری اصلاح طلبان از کجا آب میخورد؟

روشنفکری دینی و رابطه آن با سکولاریسم از جمله مقولاتیست که فهم صحیحش نیاز به واکاوی دقیق و موشکافانه دارد، و این مهم جز از طریق بررسی نظریات آن دسته از اشخاصی که در عرف یک جبهه خاص بعنوان \"روشنفکر دینی\" مطرح بوده اند حاصل نمی شود. دکتر سید محمود نبویان (استاد حوزه و دانشگاه و عضو هیات علمی موسسه آموزشی-پژوهشی امام خمینی قم) و جناب آقای مجتبی شاکری (عضو جمعیت ایثارگران)با حضور در برنامه دیروز-امروز-فردا که در اردیبهشت ماه سال 89 از شبکه 3 پخش شد، با بررسی نظریات و تفکرات سردمداران جبهه اصلاحات، ضمن تبیین عمق انحرافات موجود در میان متفکرین این جبهه، نشان میدهند که نتنها هیچ سنخیتی بین این تفکرات و نظریات دینی برگرفته شده از قرآن و سنت وجود ندارد، بلکه تضادی بس عمیق بینشان مشهود است.