لکه ننگی در دامان مجلس و وزارت خارجه

دیدار هیات پارلمانی اروپایی که با موافقت آقای جلالی و دوستانش در مجلس همراه بود بایک حاشیه پر رنگ تر ازمتن روبرو شد.دیدار هیات پارلمانی با متهمان فتنه 88 و اهدای جایزه به کسانی که واکنش به رفتار های آنان از سوی نظام موجب تحریم های حقوق بشری علیه ملت شده است.حال که وقت پاسخ گویی است نه آقای جلالی فرزند نامشروع هیات پارلمانی را در شناسنامه هیات دوستی ایران و اروپا قرارمیدهد و نه وزارت خارجه با آن دبدبه و کبکبه حاضر به پاسخ گویی است.رفتار هیات اروپایی که حتی از سوی روزنامه نگاران پیش از سفرشان به تهران پیش بینی شده بود با سهل انگاری یا رفتار تعمدانه دو ارگان مسئول تبدیل به مسئله امنیت ملی شده است.