پشت صحنه مستند پیاده روی اربعین

-این مستند شامل دوازده قسمت میباشد که تا اربعین حسینی به صورت متناوب بازنشر می شود.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV