بهائیت یعنی جامع جمیع کمالات حیوانی/مستند دیدار با تاریکی

موضوع بهائیت دستمایه ساخت یه مستند خوش دست شده است.بیان وقایع و حقایق مذهب استعمار ساخته بهائیت در دل ایران به مثابه زالویی که خون امت شیعه را میمکد و بدنبال نابودی عقایدشیعه است از امتیاز های این مستند است.برتر از آن افرادی که از این دین جدا شده اند به عنوان قربانیان اصلی این بهائیت درمقابل دوربین قرار میگیرند و از آموزه های بهائیت میگویند.