هدفمندی از پشت عینک سیاه ترکان

نگاه صفر یاصد دردصدی ترکان این هفته به انتقاد منصفانه برنامه خبری 20:30 کشیده شد تا مردم درمورد رفتار اقتصادی دولت قبل قضاوت کنند.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV