پیش بینی جلیلی از این روزهای دیپلماسی روحانی

در این فیلم کوتاه دکتر جلیلی که در زمان انتخابات به نمادمقاومت در مقابل سازش تیدیل شده ،دلایل منطقی خود را در حمایت سیاست تهدید زدایی و همچنین آسیب های سیاست تقدس بخشی به تنش زدایی را بیان کرده است.

وی همچنین حال روز دیپلماسی این روزهای دولت روحانی را شش ماه قبل از آن به تصویر کشیده که دشمن مسئله هسته ای را خط مقاومت مردم ایران میداند اما اگر در هسته ای کوتاه آمدیم در زمینه حمایت از حرب الله و فلسطین و حقوق بشر نیز بایستی کوتاه بیاییم.

وی یک دیپلماسی خوب را یک دیپلماسی هجومی میداند که بتواند زمین بازی را خود تعریف کند و دشمن را اینگونه به پاسخگویی بکشاند.

این فیلم همچنین پاسخی است به دیدگاه جریانی که با نام ولایتی هاشمی و روحانی پیوند خورده اند و نماینده دیپلماسی آن را ظریف به عهده دارد.

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV