حمایت حسنین هیکل،تحلیل گر مشهور جهان عرب از حزب الله

حسنین هیکل در مصاحبه با شبکه cbc با دفاع از حضور حزب الله در سوریه گفت:جنگی که حزب الله در القصیر انجام داد در مقابل جنگی بزرگتر که آمریکاو دیگران خواهان آن هستند قابل دفاع است.وی افزود:به نظر من باید در جنگ القصیر شرکت میکرد چون دفاع از نفس بود.به این فکر کنید که که یک نقشه واضحی وجود داشت آمریکا و هر که شما در نظر بگیرید خواستار جنگ بودند زیرا ایران موضوع اصلی است در مرحله اول سوریه و در مقدمه حزب الله.