اوباما:تحریم های ایران شمشیر داموکلوس است

اوباما در پاسخ به برخی نمایندگان کنگره که درخواست تحریم بیشتر علیه ایران را شمشیر داموکلوس بر سر ایران میدانند گفت:هم اکنون نیز تحریم های مهم جابجا نشده است و هر گاه ایران به تعهدات خود در توافق نامه ژنو عمل نکند تحریم ها افزایش میاید.
تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV