معضلی به نام ارتباطات نامشروع

ورود ماهواره به زندگی ایرانی نه تنها فرصت چندانی برای خانواده ها ایجاد نکرده بلکه موجب شده است تا حساسیت آنها نسبت به قید های دینی و فرهنگی کاهش یابد و در واقع سبک زندگی ایرانی دچار تغییر شود.بیش از 143 ماهواره بروی مخاطب ایرانی فعالیت میکنند که حدود 3500 ساعت برنامه جذاب و سرگرم کننده پخش میکند که میتوان حدس زد چه بلایی بر سر فرهنگ بی دفاع ایرانی می آورد.زنان شوهر دار به ارتباطات پنهانی دست میزنند.جوانان با دخترها ارتباط برقرار میکنند و چه و چه که اندکی از آثار پروژه اندلس سازی ایران است.