کلیپی منتشر نشده از جنگ تونلها درسوریه

پیچیده شدن جنگ شهری در سوریه از طریق پدیده ی جنگ تونلها که ارتش سوریه با آن درگیر است.وجود صدها تونل که بسیاری از آنها مسیر ارتباطی به مناطق جنگی هستند.تونلهای پیشرفتهای که مجهز به منافذ ورود هوا هستند و از سیستم روشنایی و ارتباطی پیشرفته ای برخوردار هستند