فاسدترین افرادامت اسلام

از میان امت پیامبر دو گروه هستند که اگر فاسد شوند امت را به فساد میکشانند.آن دو گروه فقها و امرا هستند.حسین بن علی وقتی قیام کرد در نامه ای که به برادرش محمد حنفیه نوشت تاکید کرد برای اصلاح امت جد خود قیام کرده است.