مسئولیت ما نسبت به نماز خواندن نزدیکان خود

....كوشش كنید كه بچه‏ تان از اول به نماز خواندن رغبت داشته باشد و به این كار تشویق بشود. به هر شكلى كه مى‏توانید موجبات تشویق بچه ‏تان را فراهم كنید كه با ذوق و شوق نماز بخواند؛ زیاد به او بارك اللَّه بگویید، جایزه بدهید، اظهار محبت كنید كه بفهمد وقتى نماز مى‏خواند، بر محبت شما نسبت به او افزوده مى‏شود. دیگر اینكه بچه را باید در محیطِ مشوّق نماز خواندن برد....