بزرگترین جفا در حق نظام

پیشنهاد حداد عادل به صدا سیما این بود که یک مجموعه بیست و شش قسمتی برای بازخوانی تاریخ در سال1388 تولید شود.وی در ادامه به تشریح وضعیت کشور در سالروز نهم دی و حوادث منتهی به این روز پرداخت.وی همچنین گفت:بنده فک میکنم اگر ما حوادث این 35سال بعد از انقلاب تا امروز را بررسی کنیم هیچ جفایی به نظام اسلامی بدتر از تهمت تقلب نبود.وی در ادامه دلیل سخن خود را اینگونه بیان کرد که:کسی ادعای تقلب کند و پس از آن هم دلیلی ارائه نکند.همه کشور های اطراف این کشور که از حکومت های فاسدی تشکیل شده خوشحال شدند.چرا که دیدند برخی که زمانی در این کشور مسئولیت داشتند آمدند و گفتند انتخابات در ایران تقلبی از آب در آمده است.