چرا وعده های الهی را باور نداریم؟

حجت الاسلام تائب: خداوند متعال نسبت به انسانها وعده هایی داده است.تمامی این وعده ها خواستنی است.بطوریکه اگر دقت شود انسان عاشقاین موعود هاست.خداوند برای این وعده های شرط گذاشته است.اول ایمان و بعد عمل بر اساس ایمان.در واقع تحقیق این وعده ها منوط به پیگیری دستور العمل الهی است.آن وعده خواستنی است و معشوق انسان هاست ولی چرا به دستور العمل عمل نمیکنیم؟