مصاحبه snn با حامد زمانی

در این مصاحبه کوتاه حامد زمانی از شروع فعالیت هنری-سیاسی اش از زمان ورود به دانشگاه و رشته علوم سیاسی میگوید.