از رنگ کردن گنجشک تا رنگ کردن میوه!

چند سالی است که دیدن پرتقال و نارنگی زرد و نارنجی در اواخر تابستان و اوایل پائیز، به امری عادی تبدیل شده است. میوه هایی که البته بر خلاف رنگ و روی غلط اندازشان، کال و ترش است.اما سوال این جاست که چرا این مرکبات قبل از فصل برداشت با این رنگ و لعاب وارد بازار می شود و این رنگ زرد از کجا می آید؟