بارش ناگهانی و کم سابقه برف در صحرای عربستان

افت شدید دما و بارش ناگهانی و کم سابقه برف و متعاقب آن یخبندان در نقاطی از صحرای عربستان وضعیت دشوار و در عین حال جالبی را برای مردم چادرنشین و بدوی این مناطق رقم زده است.