نجات یک میمون توسط همنوع خود

یک میمون در هند همچون امدادگری ماهر همنوع خود را از مرگ حتمی نجات داد. تصاویر این اتفاق نادر از یک ایستگاه قطار در شمال هند تهیه شده است، مسافرانی که در این ایستگاه منتظر رسیدن قطار بودند، ناگهان متوجه سقوط میمونی می شوند که بر اثر راه رفتن بر روی سیم برق، دچار برق گرفتگی شده است.