اَپل، در آستانه تأمین ۱۰۰ درصدی منابع از انرژی های تجدی

احداث ساختمان های انرژی صفر (net zero building) که در آنها از انرژی تجدیدپذیر استفاده می شود، از مهم ترین اهداف زیست محیطی سال های اخیر ناسازگارترین شرکت فناوری با محیط زیست در سال ۲۰۱۱ است که به صورت جدی و سریع در حال تحقق است.