شایعه سازی دلالان برای بزخری برنج ایرانی

دبیرانجمن واردکنندگان برنج گفت: هر ساله در زمان فصل برداشت برای اینکه برنج به قیمت کمتری از کشاورزان خریداری شده و سود بیشتری نصیب واسطه ها شود شائبه بی کیفیتی مانند اختلاط برنج مطرح می شود.