حاشیه نگاری بر کشف «آبلیموها»یی که امحایشان هم سخت است

آیا وقت آن نرسیده به جای هزینه در پایین دست، به سراغ سرچشمه برویم و به جای آنکه داروهای بیماری سخت مثل سرطان را مشمول بیمه و یارانه کنیم، سازمان های نظارتی را به گونه ای متحول کنیم که تولید محصولات ناسالم متوقف شده و حقایق دردناکی چون تولید آبلیمو با مواد شیمیایی بعد از سال ها کشف نشود؟