درمان عفونت انگلی بزهای ایبریا با کمک پهپاد

کشاورزنیوز- جنگل های رشته کوه «سیرا د لاس نیبس» در جنوب اسپانیا زیستگاه بز کوهی ایبریا است. اما جمعیت آنها که در گله های کوچک می چرند روبه کاهش است. دلیل آن شیوع بیماری گال و ناشی از یک عفونت انگلی است که به انسان و سایر حیوانات قابل سرایت است. کارشناسان با استفاده از پهپاد، به سوی آنها داروی بی حسی پرتاب می کنند. نمونه خون، برای تشخیص به آزمایشگاه طبی ارسال می شود.