سود عدم نظارت در نظام بانکی به جیب چه کسی میرود؟

حکایت بانک مرکزی حکایت سدی است که شکسته است واین آب روان شده و کنترل بر این آب کمتر و کمتر می شود.اینکه یک شک به ارز وارد می شودو یک دفعه ارز به 3500 میرسد حکایت از عدم کنترل بانک مرکزی و هدیات نقدینگی به سمت بازار ارز دارد.امروز تعدادت شعبی که وجوه موجود را مدیریت میکند حدود 20000 عدد است که تقریبا ده برابر متوسط جهانی آن است.برای مدیریت این بانک ها باید هزینه شود باید نرخ سود برود بالا.وقتی تعداد شعب بالا میرود نظارت کم میشود.شما فک میکنید تعداد ناظران بانک مرکزی چند نفر است؟ 150 نفر .آیا این تعداد میتوانند بر 20000بانک نظارت کنند؟هرگز نمیتوانند نظارت درستی داشته باشند.و نظارت روز بروز کمتر میشود.