لبه روشنایی

به علت رعایت مسائل امنیتی در این مستند از نشان دادن چهره دانشمندان و فعالان صنعت هسته ای خودداری شده است

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV