دومین عملیات چریکی جوانان بحرینی

این ویدئو مربوط به دومین عملیات موفق آمیز جوانان بحرینی علیه حکومت غاصب آل خلیفه می باشد


با تشکر از انقلابیون محله نویدرات بحرین

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV