امام ولایی تر بود یا فلان آدم عامی ؟

امام بزرگوار ما که منادی اتحاد بین مسلمین بود از همه اینها که مدعی هستند،ولایتش و اعتقادش و ارادتش و عشق به اهل بیت بیشتر بود.او ولایی تر بود یا فلان آدم عامی که خلاف میکند به اسم ولایت؟