سخنرانی وحید جلیلی در اختتامیه عمار

سخنرانی وحید جلیلی در اختتامیه عمار

در این سخنرانی آقای جلیلی از نقش جشنواره عمار در رساندن محتوای مطلوب بهمخاطب خاص آن در تمام دنیا میگوید

امسال برای اولین بار عمار در فلسطین برگزار شد

تهيه شده در واحد مانيتورينگ مستضعفين MOSTAZAFIN.TV