تهذیب و تزکیه نفس( شهید مطهری)

....رسول اكرم ( ص ) جمله‏ای دارد كه آن جمله را ، هم شيعه و هم اهل تسنن روايت كرده‏اند و از مسلمات است . می‏فرمايد : « من اخلص لله اربعين صباحا جرت ينابيع‏ الحكمة من قلبه علی لسانه » ( ۱ ) هر كس چهل شبانه روز ، خود را برای‏ خدا خالص كند ، يعنی چهل شبانه روز هيچ انگيزه‏ای در وجود او جز رضای حق‏ حاكم نباشد ، حرف بزند برای رضای خدا ، سكوت كند برای رضای خدا ، نگاه‏ كند و نگاهش را ببندد برای خدا ، غذا بخورد برای خدا ، بخوابد و بيدار شود برای خدا ، يعنی آنچنان برنامه‏اش را تنظيم كند و آنچنان روح خود را اصلاح كند كه اساسا جز برای خدا برای چيز ديگری كار نكند ، يعنی بشود ابراهيم خليل الله : \" « ان صلوتی و نسكی و محيای و مماتی لله رب‏ العالمين »\" ( ۲ ) . نمازم ، عبادتم و بلكه زندگی و مردنم ، لله و برای‏ اوست ، [ آری ] پيغمبر فرمود اگر كسی موفق شود چهل شبانه روز هوی و هوس‏ را به كلی مرخص كند و در اين چهل شبانه روز جز برای خدا ، كاری نكند و جز برای او زنده نباشد ، چشمه‏های معرفت و حكمت از درونش می‏جوشد و بر زبانش جاری می‏شود ....