مثل گذشته نباشد

خدمت کنید به مردم این ارشمند است


"شما که سرکشی میکنید در همه وزارت خانه ها و ادارات توجه به این معنا داشته باشید که با مردم اینها چه میکنند ما نباید مثل سابق باشیم که مثل گذشته اگر یک بیچاره ای به یک اداره ای مراجعه میکند بگوید امروز برو فردا بیا فردا برو پس فردا بیا اینطورچیزها اگر افرادی هستند که اینطور با مردم برخورد میکنند شما مطمئن باشید که میخواهند ناراضی درست کنند..."